REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez TCM Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 • Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny pod adresem https://kursy.strefaterapeuty.pl za pomocą którego następuje Rejestracja;
 • Wydarzenie – oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie o charakterze szkoleniowym, (na przykład: konferencja, wykład, szkolenie), którego dotyczy Rejestracja; więcej informacji o Wydarzeniach, w tym informacja o terminach, w których ma się ona odbywać, dostępne jest na stronie internetowej pod linkiem;
 • Organizator – oznacza TCM Brand Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnickiej 52, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000565755; NIP: 676 24 90 342, REGON: 36199525600000, numer telefonu kontaktowego +48 695 849 178, adres e-mail: kontakt@tcmsklep.pl;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Wydarzeniu;
 • Uczestnik – oznacza osobę fizyczną zarejestrowaną do udziału w Wydarzeniu;
 • Kupujący – oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;

§2 Rejestracja i zawarcie umowy

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie https://kursy.strefaterapeuty.pl i uiszczenie opłaty w systemie płatności elektronicznych.
 2. Informacje na temat kosztu uczestnictwa Wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej.
 3. Na życzenie Kupującego Organizator wystawi fakturę VAT za bilet. W tym celu Kupujący musi wyrazić takie życzenie kontaktując się z Organizatorem telefonicznie na numer +48 695 849 178 lub mailowo, na adres e-mail: kontakt@tcmsklep.pl.
 4. Cena obejmuje udział w Wydarzeniu katering, materiały szkoleniowe i/lub materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Wydarzenia.
 5. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia biletu Kupującemu drogą elektroniczną do 7 dni od dnia zakupu.
 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 7. Brak uczestnictwa w Wydarzeniu przez Uczestnika nie jest podstawą do zwrotu kosztów zakupionego biletu.
 8. Bilet można odstąpić innemu Uczestnikowi przy jednoczesnym obowiązku poinformowania Organizatora o takiej zmianie najpóźniej na 7 dni przed terminem Wydarzenia pod adresem kontakt@tcmsklep.pl.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi, innym uczestnikom, czy prelegentom.

§3 Zmiany w programie i terminie wydarzenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Wydarzenia oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, jeżeli nie będzie mogło ono się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnikom przysługuje prawo do zwrotu biletów.
 3. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie, zostanie wyznaczona nowa data Wydarzenia.
 4. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§4 Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: kontakt@tcmsklep.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje mogą byś składane nie później niż 14 dnia po zakończeniu Wydarzenia.
 3. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) wskazanie Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy;
  b) oznaczenie Zamawiającego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania

§5 Nagrywanie wydarzenia

 1. Akceptując warunki uczestnictwa w Wydarzeniu, uczestnik udziela przedsiębiorstwu TCM Brand Sp. z o.o. prawa do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas Wydarzenia z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 2. Filmowanie i nagrywanie wydarzenia bez zgody Organizatora jest zabronione.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia (np. inny uczestnik) utrwali i/lub wykorzysta wizerunek Uczestnika (a także imię, nazwisko, wypowiedź, głos) bez jego zgody.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w wiadomość wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na zmiany Regulaminu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora.